Basislister er skabt af fanden selv

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny sclerosebehandling viser lovende resultater

En analyse af to identiske ocrelizumab fase III-studier (OPERA I og II) viser, at 48 procent af patienter med attakvis multipel sclerose efter to års behandling med ocrelizumab ikke oplever målbar sygdomsaktivitet.

Sammenlignet med en standard behandling, interferon-β-1a, oplevede 64-89 procent flere patienter såkaldt NEDA (no evidance of disease activity) efter to år, viser de to studier (OPERA I og II) . NEDA betyder fravær af attakker, handikapudvikling og opbremsning i forekomsten af T1 og T2-læsioner i hjernen.

NEDA er et nyere, mere helhedsorienteret mål for fravær af målbar sygdomsaktivitet med stort potentiale til at blive et vigtigt effektmål i fremtiden, ifølge Roche, der på den årlige neurologikongres, EAN, i København præsenterede resultaterne om ocrelizumab.

Ocrelizumabs sygdomsdæmpende effekt er dokumenteret i en analyse af patienter med attakvis multipel sclerose over en periode på to år, i form af to identiske fase III-studier, som var randomiserede og dobbeltblindede (OPERA I og OPERA II). Patienterne fik enten ocrelizumab eller standardbehandlingen, interferon-β-1a, og blev evalueret løbende på NEDA parametre for fravær af målbar sygdomsaktivitet.

Ocrelizumab viste et overordnet fravær af målbar sygdomsaktivitet hos 48 procent af patienterne sammenlignet med 25-29 procent i interferongruppen. Særligt på scanningsparametrene MRI viste analysen, at 95 procent af patienterne i ocrelizumab-behandling ikke fik nogen gadolinium-opladende T1-læsioner sammenlignet med 67-73 procent fra interferongruppen. Og hos 62-63 procent af ocrelizumab-patienterne så man desuden en opbremsning af antallet af nye eller forstørrede T2-læsioner, sammenlignet med 39 procent for interferongruppen.

Data fra OPERA I og II samt ORATORIO-studiet er indsendt til sundhedsmyndighederne i både Europa og USA for at opnå markedsføringstilladelse til både attakvis MS (RRMS) og primær progressiv MS (PPMS).

Ocrelizumab er den første behandling af sclerose, der i studier har vist positive resultater i både primær progressiv og attakvis multipel sclerose.

Resultaterne bekræfter, at behandling målrettet mod CD20-positive B-celler, kan være en potentiel terapeutisk strategi i behandling af multipel sclerose. CD20-positive B-celler er en særlig form for immun-celle, der menes at bidrage afgørende til skader på myelin (nervecelle isolering og support) og nerveceller, hvilket kan resultere i invaliditet hos patienter med multipel sclerose. Fra prækliniske undersøgelser ved man, at ocrelizumab virker ved at binde sig til CD20-overfladeproteiner, der er udtrykt på nogle B-celler – men ikke på stamceller eller plasmaceller, hvorved vigtige funktioner i immunsystemet bevares.

EMPEROR-Reduced: SGLT-2-hæmmer har selvstændig effekt på hjertesvigt

EASD: SGLT-2-hæmmeren Jardiance (empagliflozin) reducerer risikoen for kardiovaskulær død og indlæggelser med 25 procent i patienter med hjertesvigt sammenlignet med placebo. Risikoreduktionen er sammenlignelig for patienter med og uden diabetes.

Ozempic er en lovende kandidat til behandling af fedme

EASD: Foreløbige resultater fra STEP-programmet viser, at GLP-1-antogonisten Ozempic (semaglutid) har potentiale som fedmereducerende behandling. Semaglutid har vist sig at inducere vægttab på helt op til 17,4 procent.

Skuffende resultater fra SGLT-2-studie undrer stadig

EASD: Forskerne bag det store fase III-studie, VERTIS CV, måtte i sommer på den amerikanske diabeteskongres, ADA, melde, at studiet ikke havde nået sine primære endepunkter, og at behandling med SGLT2-hæmmeren ertugliflozin ikke så ud til at have en MACE- og nyrebeskyttende effekt. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter