Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny sclerosebehandling viser lovende resultater

En analyse af to identiske ocrelizumab fase III-studier (OPERA I og II) viser, at 48 procent af patienter med attakvis multipel sclerose efter to års behandling med ocrelizumab ikke oplever målbar sygdomsaktivitet.

Sammenlignet med en standard behandling, interferon-β-1a, oplevede 64-89 procent flere patienter såkaldt NEDA (no evidance of disease activity) efter to år, viser de to studier (OPERA I og II) . NEDA betyder fravær af attakker, handikapudvikling og opbremsning i forekomsten af T1 og T2-læsioner i hjernen.

NEDA er et nyere, mere helhedsorienteret mål for fravær af målbar sygdomsaktivitet med stort potentiale til at blive et vigtigt effektmål i fremtiden, ifølge Roche, der på den årlige neurologikongres, EAN, i København præsenterede resultaterne om ocrelizumab.

Ocrelizumabs sygdomsdæmpende effekt er dokumenteret i en analyse af patienter med attakvis multipel sclerose over en periode på to år, i form af to identiske fase III-studier, som var randomiserede og dobbeltblindede (OPERA I og OPERA II). Patienterne fik enten ocrelizumab eller standardbehandlingen, interferon-β-1a, og blev evalueret løbende på NEDA parametre for fravær af målbar sygdomsaktivitet.

Ocrelizumab viste et overordnet fravær af målbar sygdomsaktivitet hos 48 procent af patienterne sammenlignet med 25-29 procent i interferongruppen. Særligt på scanningsparametrene MRI viste analysen, at 95 procent af patienterne i ocrelizumab-behandling ikke fik nogen gadolinium-opladende T1-læsioner sammenlignet med 67-73 procent fra interferongruppen. Og hos 62-63 procent af ocrelizumab-patienterne så man desuden en opbremsning af antallet af nye eller forstørrede T2-læsioner, sammenlignet med 39 procent for interferongruppen.

Data fra OPERA I og II samt ORATORIO-studiet er indsendt til sundhedsmyndighederne i både Europa og USA for at opnå markedsføringstilladelse til både attakvis MS (RRMS) og primær progressiv MS (PPMS).

Ocrelizumab er den første behandling af sclerose, der i studier har vist positive resultater i både primær progressiv og attakvis multipel sclerose.

Resultaterne bekræfter, at behandling målrettet mod CD20-positive B-celler, kan være en potentiel terapeutisk strategi i behandling af multipel sclerose. CD20-positive B-celler er en særlig form for immun-celle, der menes at bidrage afgørende til skader på myelin (nervecelle isolering og support) og nerveceller, hvilket kan resultere i invaliditet hos patienter med multipel sclerose. Fra prækliniske undersøgelser ved man, at ocrelizumab virker ved at binde sig til CD20-overfladeproteiner, der er udtrykt på nogle B-celler – men ikke på stamceller eller plasmaceller, hvorved vigtige funktioner i immunsystemet bevares.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter