Basislister er skabt af fanden selv

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Det var især TV2 dokumentar om de HPV-vaccinerede piger, der satte gang i diskussionen om bivirkninger ved vaccinen.Det var især TV2 dokumentar om de HPV-vaccinerede piger, der satte gang i diskussionen om bivirkninger ved vaccinen.

Piger med uforklarede symptomer skal have ensartet tilbud

På baggrund af regionale forskelle har Sundhedsstyrelsen udgivet en række anbefalinger til organiseringen af de regionale afdelinger, som har fået særligt ansvar for patienter med uforklarede symptomer efter HPV-vaccination.

Kræftens Bekæmpelses direktør Leif Vestergaard Pedersen glæder sig over, at der er blevet lavet nogle nationale retningslinjer på området.

”Tidligere var det sådan, at pigerne blev udredt og fik hjælp på helt forskellige måder. Alene det var med til at skabe usikkerhed og utryghed hos pigerne og deres familier. Nu har vi fået nogle fælles nationale retningslinjer, som er udarbejdet med den bedst tilgængelige viden, der findes på feltet. Det er rigtig godt,” siger han.

Det centrale i Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger er, at patienterne fremover skal mødes af én speciallæge, som tager hånd om deres forløb, samt at de bliver bedre informeret og ved, hvad de kan forvente, inden de møder op til første undersøgelse. Det er f.eks. vigtigt, at de på forhånd ved, de ikke kan forvente, at lægen kan svare på, om deres symptomer skyldes, at de er blevet vaccinerede mod HPV.

Leif Vestergaard Pedersen mener, at det primære omdrejningspunkt ikke bør være, hvorvidt pigernes problemer skyldes HPV-vaccination eller noget andet.

”Jeg lægger vægt på, at der kommer mere fokus på, at der er nogle piger, der har brug for hjælp, og ikke så meget på, om der er tale om bivirkninger som følge af HPV-vaccinen eller ej. Det vigtigste er, at pigerne får hjælp, så må yderligere undersøgelser efterfølgende finde ud af, om det drejer sig om bivirkninger eller noget helt andet,” siger han.

I Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger lyder det blandt andet, at der ikke er kendskab til et entydigt, forskningsbaseret tilbud om behandling til alle patienter, der ses i ’Én indgang’ (regionernes initiativ fra juni 2015), og derfor kan det være relevant at tilbyde patienterne indsatser, som giver dem mulighed for at fungere bedre og skabe bedre livskvalitet i hverdagen, lyder det i anbefalingerne. Det kan f.eks. handle om vejledning om sygdomsforståelse og daglig symptomhåndtering eller fysisk rehabilitering, øvelsesinstruktioner og vejledning om fysiske funktionsnedsættelser.

Afdelingerne skal sikre, at patienterne får en helhedsorienteret vurdering ved, at de relevante specialister inddrages. Ydermere anbefales det, at indsatsen for unge piger under 18 år skal være forankret hos en børnelæge.

Skal skabe tryghed

Målet med Sundhedsstyrelsens anbefalinger er at skabe et ensartet tilbud til de piger og unge kvinder, der henvises til de ansvarshavende afdelinger. Desuden skal den øgede tværfaglighed skabe tryghed for de patienter, som lever med uforklarede symptomer.

Leif Vestergaard Pedersen håber, at de nye anbefalinger vil bidrage til at bringe mere ro på området.

”Jeg håber først og fremmest på ro og hurtig udredning. Den situation, hvor piger og pårørende oplevede, at der ikke skete noget som helst, og der var stor usikkerhed om, hvad man skulle gøre, var i sig selv med til at skabe uro og opmærksomhed omkring HPV-vaccinen. Jeg tror, at usikkerheden og uroen og den meget store opmærksomhed, der var været på området, i sig selv har været med til at fremkalde nogle af de problemer, vi har oplevet,” siger han.

Det er regionernes ansvar at følge op på Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og regionerne har samtidig ansvaret for, at der bliver samlet op på erfaringer og viden om patienter med uklare symptomer med henblik på løbende at udvikle et hensigtsmæssigt tilbud til patienterne.

Baggrund for anbefalingerne

1. juni 2015 udpegede regionerne afdelinger i hver region, benævnt ’En indgang’, som har særligt ansvar for at varetage udredning af personer med uforklarede symptomer, der er opstået i tidsmæssig relation til en HPV-vaccine. Tilbuddet blev etableret, fordi der gennem de seneste år har været stigende fokus på en gruppe piger og unge kvinder, som henvender sig til sundhedssystemet med uforklarede symptomer, og som har mistanke om, at deres symptomer har relation til vaccination med HPV-vaccinen. ’Én indgang’ skulle sikre, at patienterne fik et ensartet tilbud om en helhedsorienteret vurdering, men i efteråret stod det klart, at der var forskelle på de faglige tilbud i regionerne. F.eks. var funktionen i fire regioner delt, sådan at børn og unge blev varetaget på pædiatriske afdelinger, mens den femte region varetog hele patientgruppen på et synkopecenter. Der var også betydelige variationer mellem regionerne i, hvorvidt der udsendes informationsmateriale til patienter inden første besøg på afdelingerne.

På grund af de regionale forskelle bad regionerne Sundhedsstyrelsen om faglig rådgivning til at tilrettelægge indsatsen overfor de patienter, som bliver henvist til Én indgang.

Læs Anbefalingerne til faglig organisering af tilbuddet Én indgang

EMPEROR-Reduced: SGLT-2-hæmmer har selvstændig effekt på hjertesvigt

EASD: SGLT-2-hæmmeren Jardiance (empagliflozin) reducerer risikoen for kardiovaskulær død og indlæggelser med 25 procent i patienter med hjertesvigt sammenlignet med placebo. Risikoreduktionen er sammenlignelig for patienter med og uden diabetes.

Ozempic er en lovende kandidat til behandling af fedme

EASD: Foreløbige resultater fra STEP-programmet viser, at GLP-1-antogonisten Ozempic (semaglutid) har potentiale som fedmereducerende behandling. Semaglutid har vist sig at inducere vægttab på helt op til 17,4 procent.

Skuffende resultater fra SGLT-2-studie undrer stadig

EASD: Forskerne bag det store fase III-studie, VERTIS CV, måtte i sommer på den amerikanske diabeteskongres, ADA, melde, at studiet ikke havde nået sine primære endepunkter, og at behandling med SGLT2-hæmmeren ertugliflozin ikke så ud til at have en MACE- og nyrebeskyttende effekt. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter