Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Nye anbefalinger skal ændre behandlingen af patienter på flere typer medicin

I Sundhedsstyrelsens 13 nye anbefalinger om polyfamaci anbefales det, at den praktiserende læge som udgangspunkt tager sig af den løbende vurdering af lægemiddelforbruget hos patienterne, og at der gennemføres en medicingennemgang for de relevante patienter enten i eller i tæt samarbejde med almen praksis.

Hvordan kan man forebygge og håndtere, at personer med mange samtidige sygdomme (multisygdom) får uhensigtsmæssigt mange lægemidler på samme tid?

Det beskriver Sundhedsstyrelsen i nye anbefalinger målrettet sundhedsprofessionelle og beslutningstagere.

”Det kan være både nødvendigt og gavnligt at bruge flere lægemidler på samme tid. Og brugen af de enkelte lægemidler stemmer ofte overens med de gældende retningslinjer for de enkelte sygdomme. Men det er desværre ofte usikkert, om ny medicin virker efter hensigten, når den bliver givet til personer, der i forvejen får mange lægemidler. Samtidig stiger risikoen for skadelige virkninger, jo flere lægemidler man tager. Derfor er det vigtigt at tage emnet op,” siger chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, Solveig Forberg.  

Anbefalingerne beskriver både, hvordan man kan forebygge uhensigtsmæssig brug af mange lægemidler, hvem der er i særlig risiko for at få mange lægemidler, og forslag til udvikling af metoder til at finde de patienter, der har behov for en særlig indsats.

Det anbefales, at den praktiserende læge som udgangspunkt tager sig af den løbende vurdering af lægemiddelforbruget hos patienterne, og at der gennemføres en medicingennemgang på de relevante patienter enten i eller i tæt samarbejde med almen praksis. Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at der ved ordination af medicin altid bliver registreret en entydig indikation og en revurderings- eller slutdato for behandlingen.

”De 13 anbefalinger beskriver konkrete tiltag, der skal ruste sundhedsprofessionelle til at forebygge og håndtere uhensigtsmæssig brug af lægemidler hos personer med mange sygdomme. Anbefalingerne er skrevet i et samarbejde med en meget bred og engageret arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra otte forskellige faglige selskaber, Danske Patienter, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Derudover har vi haft anbefalingerne ude i offentlig høring for at sikre, at de er brugbare i det tværfaglige samarbejde. Vi håber, at de kan være en løftestang til at få udviklet området,” siger Solveig Forberg.

Sundhedsstyrelsen er derudover i gang med at udarbejde anbefalinger om multisygdom, som forventes udgivet i efteråret 2022. Anbefalingerne vil fokusere på, hvordan forløb for personer med multisygdom skal tilrettelægges, samt anbefale på hvilke områder, hvor der er behov for, at ny viden opbygges.

De nye anbefalinger for brug af lægemidler hos personer med mange sygdomme er desuden omdrejningspunktet for Indsatser for Rationel Farmakoterapis Stormøde om polyfarmaci ved multisygdom, som bliver holdt den 2. juni 2022. 

Polyfarmaci er ikke et entydigt defineret begreb. I den bredeste forstand beskriver polyfarmaci blot brug af flere lægemidler samtidig. De senere år er begrebet polyfarmaci ofte blevet defineret som samtidig anvendelse af flere end et bestemt antal lægemidler, typisk sat til fem eller flere lægemidler.

Polyfarmaci opfattes traditionelt som overforbrug af medicin, men de senere år er man blevet mere opmærksom på at tale om hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig polyfarmaci, da der er mange tilfælde, hvor polyfarmaci kan være både nødvendigt og gavnligt.

 

De 13 anbefalinger

Forebyggelse af uhensigtsmæssig polyfarmaci

Anbefaling 1: Varighed af behandling, seponering og prioritering af medicin – en del af lægemiddelanbefalinger

Vi anbefaler, at der bliver taget stilling til varighed af behandling, seponering og prioritering af lægemidler, når der revideres eksisterende og udgives nye anbefalinger, retningslinjer og vejledninger, der vedrører behandling med lægemidler.

Målgruppe: Alle, der udarbejder anbefalinger, retningslinjer og vejledninger, herunder regionale og statslige myndigheder samt faglige og videnskabelige miljøer.

Anbefaling 2: Uddannelse i rationel lægemiddelbehandling, polyfarmaci og medicinprioritering

Vi anbefaler, at der bør være øget fokus på uddannelse i rationel lægemiddelbehandling, polyfarmaci og prioritering af medicin af relevante faggrupper, herunder specielt læger, men også farmaceuter, sygeplejersker og øvrige faggrupper, der i arbejdslivet har med lægemidler at gøre.

Målgruppe: Uddannelsesinstitutioner og udbydere af videreuddannelse.

Anbefaling 3: Ordination af medicin på en ny måde

Vi anbefaler, at der ved ordination af medicin altid bliver registreret en entydig indikation og en revurderings- eller slutdato for behandlingen. Det vil blandt andet medvirke til en aktiv vurdering af behandlingsvarighed og -ansvar.

Målgruppe: Registrering af indikation er en opfordring til klinikere. Registrering af en revurderings- eller slutdato er en opfordring til lovgivere og myndigheder, da det er nødvendigt at ændre loven. Indtil en lovændring kan opnås, anbefales det, at anbefalingen afprøves og evalueres systematisk, fx af regionerne eller faglige og videnskabelige miljøer.

Anbefaling 4: Relevante oplysninger til vurdering af aktuel behandling med lægemidler

Vi anbefaler, at de nødvendige oplysninger om den aktuelle medicinering af patienter med multisygdom ajourføres jævnligt i det Fælles Medicinkort (FMK). Det bør gøres af både alment praktiserende læger og hospitalslæger for at sikre den relevante viden på tværs af sektorer.

Målgruppe: Klinikere, men også faglige og videnskabelige miljøer i forhold til at definere jævnligt.

Anbefaling 5: Patientrettet information og fælles beslutningstagen

Vi anbefaler, at der udvikles eller valideres patientrettet in- formation og materiale til fælles beslutningstagen, der kan være med til at forebygge og afhjælpe polyfarmaci, der er uhensigtsmæssig ud fra et patientperspektiv. Vi anbefaler også at inddrage pårørende og nærmeste plejepersonale, som håndterer lægemidler i det daglige.

Målgruppe: Myndigheder (herunder regioner og statslige myndigheder), faglige og videnskabelige miljøer, samt patientforeninger.

Anbefaling 6: IT-baserede beslutningsstøtteværktøjer

Vi anbefaler, at nationale anbefalinger om lægemiddelbe- handling integreres i eksisterende IT-systemer som beslut- ningsstøtte til hensigtsmæssig lægemiddelbehandling.

Målgruppe: Beslutningstagere, samt faglige og videnskabelige miljøer.

Hvem er i risiko for uhensigtsmæssig polyfarmaci, og hvordan finder vi frem til dem?

Anbefaling 7: Individualiseret polyfarmaci – en udfordring

Vi anbefaler, at patienters medicinering vurderes indivi- duelt under hensyntagen til det samlede sygdomsbille- de, medicinliste, funktionsniveau og patientpræferencer. Rationalet for at ordinere, fravælge eller seponere medicin skal som altid journalføres.

Målgruppe: Klinikere og myndigheder.

Anbefaling 8: Hvordan kan vi finde dem, der kan have gavn af en medicingennemgang?

Vi anbefaler, at værktøjer til at identificere hvilke patienter, der bør tilbydes en medicingennemgang, videreudvikles og systematisk afprøves. Det kan eksempelvis være MERIS (MEdicin RIsiko Score) eller lignende værktøjer.

Målgruppe: Beslutningstagere, faglige og videnskabelige miljøer og grupper, der allerede arbejder med MERIS-projekter.

Anbefaling 9: Skrøbelighed

Vi anbefaler, at skrøbelighed bliver et parameter til at udvælge personer med multisygdom, der bør til- bydes en ekstra indsats i forhold til behandling med medicin. Denne anbefaling forudsætter, at der op- nås konsensus om definitionen af skrøbelighed på tværs af sektorer, og at der udvikles en enkel måde at operationalisere begrebet på i klinisk praksis.

Målgruppe: Faglige og videnskabelige miljøer, heriblandt Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Dansk Selskab for Geriatri (DSG), myndigheder, herunder Kommunernes Landsforening og andre relevante parter, hvor begrebet har indvirkning på deres arbejde.

Medicingennemgang og samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer

Anbefaling 10: Den løbende vurdering af den samlede farmakologiske behandling

Vi anbefaler, at den alment praktiserende læge som udgangspunkt varetager den løbende vurdering af den sam- lede farmakologiske behandling af personer med multisygdom, som ikke er indlagt på hospitalet. I alle sektorer er det dog vigtigt at tage alle sygdomme og lægemidler i betragtning, når der udskrives nye lægemidler.

Målgruppe: Klinikere, herunder både alment praktiserende læger og lægekollegaer samt myndigheder.

Anbefaling 11: Medicingennemgang

Vi anbefaler, at de relevante personer med polyfarmaci og multisygdom får tilbudt en medicingennemgang, der som udgangspunkt foregår i almen praksis eller som minimum foregår i tæt samarbejde med almen praksis, der kender personen i stabil fase. Ved medicingennemgang på hospitalet bør resultatet af medicingennemgangen formidles elektronisk til almen praksis og i udvalgte situationer eventuelt suppleret med mundtlig overlevering.

Målgruppe: Klinikere og regionerne.

Anbefaling 12: Samarbejde på tværs af fagligheder

Vi anbefaler, at læger i almen praksis kan inddrage andre sundhedsprofessionelle til det forberedende og eventuelt opfølgende arbejde i forbindelse med medicingennemgang og prioritering, og i forhold til den videre opfølgning til ikke-farmakologiske alternativer.

Målgruppe: Regionerne og den enkelte almene praksis.

Anbefaling 13: Samarbejde på tværs af sektorer

Vi anbefaler, at samarbejdet på tværs af sektorer om polyfarmaci forbedres med udgangspunkt i almen praksis’ behov. Dette indebærer, at almen praksis kan få den nødvendige sparring med hospitaler og kommuner om lægemiddelbehandlingen af personer med polyfarmaci og multisygdom.

Målgruppe: Regionerne og en opfordring til den enkelte kliniker i almen praksis om at udnytte de tilgængelige muligheder for sparring.

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)