Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Det betaler sig at give familier med psykisk sygdom en særlig støtte

For første gang har forskere afprøvet en model for støtte til familier, hvor en eller begge forældre lider af alvorlig psykisk sygdom. Det er sket i det danske såkaldte VIA Family projekt, hvor det indledende studie - VIA Family 1.0 - netop er afsluttet.

Og selvom modellen ikke opfylder hovedmålet, viser den sig på flere parametre at hjælpe både børnene og forældrene. Modellen skal nu rettes til og afprøves i et stort studie, som går i gang sidst på året.

Pilotprojektet blev indledt i 2017 og har omfattet knap 100 familier fra hovedstadsområdet, hvor den ene eller begge forældre på et tidspunkt har været i behandling i psykiatrien for enten skizofreni, bipolar lidelse eller moderat til svær tilbagevendende depression. Børnene var fra starten i alderen fra 6 til 12 år. Familierne blev randomiseret til enten at få tilbud om en særlig støtte eller at få standardbehandlingen, som i dagens Danmark betyder, at familierne selv skal opsøge kommunen, psykiatrien eller andre, hvis de har brug for hjælp til noget. Familierne i de to grupper blev fulgt i 18 måneder.

Ida C. T. Gjøde

“Vores resultater bekræfter, at der er et tydeligt behov for støtte i disse familier. Vi så, at børnene i begge grupper fik det bedre i løbet af de halvandet års intervention, og at der skete en forandring til den positive side i hjemmemiljøet i de familier, som fik interventionen - uden at resultatet dog er statistisk signifikant. Forældrene, der deltog i VIA Family var markant mere tilfredse med behandlingen end forældrene i kontrolgruppen, hvorfor vi vurderer, at interventionen er acceptabel for målgruppen,” fortæller Ida C. T. Gjøde, psykolog og ph.d.-studerende ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Forskningsenhed under Region Hovedstadens Psykiatri.

Hun tilføjer, at man måske ikke så overraskende så den største forbedring i funktion i familierne, der som udgangspunkt fungerede dårligst.

Møder den anden forælders behov

Et andet resultat, hun glæder sig over, er den potentielle effekt, som studiet viser, der ligger i at styrke den anden forælder:

“Vi ved, at en ressourcestærk anden forælder eller anden omsorgsperson for barnet, såsom bedsteforælder eller ældre søskende, kan være meget afgørende for barnets udvikling. Vores eksplorative analyser peger på bedre udvikling af selv-rapporteret familietilpasning og social funktion hos den anden forælder i familierne, når vi sammenligner VIA Family med kontrolgruppen. Dette er meget interessant. Ofte overses det, at den anden forælder i disse familier selv er belastede og har behov for støtte, vejledning og andet. Måske VIA Family netop er lykkedes med at møde den anden forældres behov - det ville være interessant at dykke mere ned i og blive klogere på.”

Tresporet intervention

Interventionen i VIA Family pilotprojektet bestod i at tilbyde familierne en tidlig, forebyggende, tværsektoriel og integreret indsats med udgangspunkt i familiens egne formulerede og i barnets udvikling. Konkret betød det, at familierne fik mulighed for særligt tre ting: tilknytning til en kontaktperson, psykoedukation for hele familien med specifik viden om den psykisk syge forældres tilstand samt forældrestøtte i form af forældrekurser. 

Ved hjælp af spørgeskemaer og interviews forsøgte forskerne derefter at finde ud af, hvordan barnet fungerede mentalt og adfærdsmæssigt, hvordan barnet trivedes, og herunder om det passede sin skole - og om der sås tidlige tegn på psykisk sygdom. Desuden vurderede de gennem interviews og observationer, hvordan familien fungerede, og hvordan forældrene havde det. Målingerne blev gentaget ved afslutningen, efter 18 måneder.

“Håbet var, at studiet ville vise, at de familier, som fik VIA Family-indsatsen, efter de 18 måneder ville fungere bedre i hverdagen end kontrolgruppen. Men desværre kan vi ikke lave den overordnede konklusion. Blandt andet fordi omstændighederne under forsøget var en COVID-19 pandemi, som vanskeliggjorde flere målinger, og formentlig også, at vi mangler gode redskaber til at måle effekten af en tidlig forebyggende indsats,” fortæller Ida Gjøde.

På samme måde kan forskerne heller ikke svare på, hvad det præcis er blandt alt tilbuddene fra VIA Family, som virker, ifølge Ida Gjøde. Men forskerne er i hvert fald blevet styrket i, at den model for intervention, de brugte, er god. For især det med at have en kontaktperson og have tid til at bygge en relation op, foruden det at familierne selv kunne afgøre, hvilke tilbud de ville benytte sig af hvornår, er elementer, som familierne har fremhævet.

Lige nu er VIA Family pilotprojektet ved at blive fulgt op af et mindre studie, der ser på, hvordan det går familierne efterfølgende.